Under fyraårsperioden 2019-2022 har 27 svenska regionala flygplatser, genom miljöprojektet Grön Flygplats, kartlagt sina utsläpp, sin energianvändning och sina cirkulära flöden. Målet med kartläggningen var att minska den markbaserade verksamhetens miljöpåverkan genom högt ställda miljömål. Arbetet har inneburit en omställning och genomgång av flygplatsernas hela verksamheter, från energisystem och reservkraft till minsta grästrimmer.

Sammanräknat har flygplatserna presterat bättre än de uppsatta miljömålen på alla punkter. Energianvändningen har minskat med 11%, koldioxidutsläppen från markverksamheten med 64% och mängden osorterat avfall med 55%.

Utmaningen med resurser och resultat under pandemin

Inför projektstarten sattes målen utifrån en treårsperiod. Men när coronapandemin inföll förlängdes mätperioden till fyra år, för att kunna se vilken eventuell effekt pandemin hade på omställningsarbetet. Enligt Transportstyrelsens trafiksiffror minskade antalet flygresenärer i Sverige med 44% under perioden 2019-2022. Trots detta lyckades flygplatserna fortsätta arbeta med omställningen, och generera goda resultat därtill.

Miljömål & resultat för 27 flygplatser

Det här är projektets gemensamma mål för de 27 flygplatserna.

Minskning av energianvändning på de anslutna flygplatserna

Markfordon och uppvärmning som tidigare drivits med fossila metoder, har på många flygplatser bytts ut mot fossilfria. Många flygplatser har gått från diesel i sina bilar till HVO, eller grön el. Även reservkraften, som är en stor utmaning i omställningen, har kunnat gå från diesel till HVO på många platser. Målsättningen var att minskningen skulle hamna på minst 49%, vilket överträffats med god marginal. Vi kan redan avläsa att 6 av de 27 deltagande flygplatserna har en verksamhet som är helt eller nästintill helt i fossilfri drift, med ett minskat koldioxidutsläpp på 98-100% på dessa fyra år.

%

Mål för Energi

Minska energianvändning med 6% från 2018 till 2022. Grön Flygplats överträffade målen, genom att minska energianvändningen 11%.

%

Resultat: Energi

Flygplatsernas koldioxidutsläpp har minskat med 64% på fyra år

Markfordon och uppvärmning som tidigare drivits med fossila metoder, har på många flygplatser bytts ut mot fossilfria. Många flygplatser har gått från diesel i sina bilar till HVO, eller grön el. Även reservkraften, som är en stor utmaning i omställningen, har kunnat gå från diesel till HVO på många platser. Målsättningen var att minskningen skulle hamna på minst 49%, vilket överträffats med god marginal. Vi kan redan avläsa att 6 av de 27 deltagande flygplatserna har en verksamhet som är helt eller nästintill helt i fossilfri drift, med ett minskat koldioxidutsläpp på 98-100% på dessa fyra år.

%

Mål Co2

Minska koldioxidutsläpp med 49% från 2018 till 2023. Grön Flygplats överträffade målen med en miskning på 64%.

%

Resultat: Co2

Avfallet har mer än halverats på fyra år

Mängden sorterat avfall kan till viss del ha påverkats av färre flygavgångar under pandemin. Flygplatserna tar, utöver sitt eget avfall från verksamhet och resenärer, hand om flygbolagens avfall som ofta är osorterat. Men även i dialogen med flygbolagen har de kunnat enats kring fler fraktioner, genomfört utbildat och ökat informationen. Målet var att minska avfallet med 14%, vilket överträffades med resultatet på 55% minskning.

%

Mål för Avfall

Minska mängden osorterat avfall med 14% från 2018 till 2023. Grön Flygplats överträffade resultatet med en minskning på 55%.

%

Resultat för avfall

För vem gäller miljömålen?

Målen gäller för alla flygplatser anslutna till projektet Grön Flygplats.

Varje flygplats har tagit fram egna målsättningar för perioden 2018-2023, där 2018 års värde jämförs med en målbild för 2023. I och med avstämningen 2023, jämförs målen med resultatet för 2022. På denna sida redovisas målen för de sammanlagda insatserna av flygplatserna.

Flygplatsernas verksamhet berör allt som händer på marken. Utöver det finns ett pågående arbete i Grön Flygplats kring hur flygplatserna kan erbjuda större andel förnyelsebara bränslen till flyg och flygbolag.

Vår vision är en framtid utan utsläpp,
med minskade avstånd mellan människor.

Grön Flygplats är klimatprojektet som enar de regionala flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande. Vår vision är en framtid utan utsläpp och med minskade avstånd mellan människor. Grön Flygplats jobbar för att Sverige ska bli världens första fossilfria land och är ett samarbete genom Svenska Regionala Flygplatser (SRF).