Totalt släppte verksamheterna på de 25 svenska regionala flygplatser som deltar i projektet Grön Flygplats ut 1738 ton koldioxid under 2018. Nu börjar arbetet med att minska verksamheternas klimatpåverkan och utveckla produkter och tjänster som kan användas för miljövänlig och klimatsmart fastighets- och fordonsskötsel i alla branscher.

Under 2019 har 25 svenska regionala flygplatser kartlagt alla sina utsläpp och sin energianvändning. Kartläggningen är ett första steg i Svenska Regionala Flygplatsers (SRF) projekt Grön Flygplats, som har som mål att markant minska koldioxidutsläppen på SRF:s flygplatser samt göra det möjligt att tanka fossilfritt flygbränsle och ladda elflygplan efterhand som tekniken utvecklas. Grön Flygplats ska också verka för att den svenska flygbranschens mål om helt fossilfritt inrikesflyg 2030 och 100 procent fossilfritt utrikesflyg 2045 nås. Sveriges Regionala Flygplatser vill vara drivande aktörer i klimatkrisens lösning. 

Efter att vi nu kunnat konstatera hur det ser ut börjar arbetet med att minska både energianvändningen och CO2-utsläppen för alla flygplatser, oavsett vilken startpunkt de har. Under första halvan av 2020 ska åtgärdsplaner tas fram och mål sättas för alla individuella flygplatser. Genom Grön Flygplats kan flygplatserna lära av varandras miljöarbete och få stöd av externa experter, bland annat genom gemensamma workshops.  

Grön Flygplats ska inte bara minska flygplatsernas klimatpåverkan markant, målet är att ta fram lösningar som gör att projektets flygplatser blir föregångare inom miljövänlig och klimatsmart fastighets- och fordonsskötsel.